អិលភីអេស​ខេមបូឌាសូមស្វាគមន៍


MISSION

ក្រុមហ៊ុន LPS កម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2010 
ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្ម។ សកម្មភាព
ចម្បងរបស់យើងគឺលក់ដុំ

VISION

 ក្រុមហ៊ុន LPS កម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2010
 ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្ម។ សកម្មភាព
 ចម្បងរបស់យើងគឺលក់ដុំ

VALUE

ក្រុមហ៊ុន LPS កម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2010
ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្ម។ សកម្មភាព
ចម្បងរបស់យើងគឺលក់ដុំ
អតិថិជនរបស់យើង

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

LPS CAMBODIA

LPS Cambodia Co, was established since 2010 as a trading and service company. Our primary activity is the wholesale trade of lightning Protection rical shop in the Kingdom of Cambodia.

WHY CHOOSE US?


We are one of leading auto repair shops serving customers in Tucson All mechanic service are performed by highly qualfied mechanics

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}